Groep 7

Klik op het plaatje van het fototoestel om de foto's van groep 7 te bekijken. 

https://willibrorduszierikzee.nl/wp-content/uploads/foto-400x360.jpg

Groep 7 in het kort

Dit schooljaar is groep 7 in de ochtenden (maandag t/m donderdag) een enkele groep en in de middagen wordt de groep gecombineerd met groep 6 (groep 6/7) en groep 8 (groep 7/8).
Ook op vrijdag zitten de leerlingen in deze combinatiegroepen.
In de ochtenden staan de vakken taal, spelling, rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, Engels en De Vreedzame School op het rooster.
De creatieve vakken, bewegingsonderwijs en wereldoriëntatie (Blink) krijgen de leerlingen in de combinatiegroepen aangeboden.

Taal
Vooral de zinsontleding staat centraal: onderwerp, persoonsvorm, gezegde, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp en bijwoordelijke bepalingen komen aan bod. In groep 7 wordt intensief geoefend om de redekundige ontleding onder de knie te krijgen.
Ook het taalkundig ontleden is essentieel: leerlingen leren zelfstandige naamwoorden, lidwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, voegwoorden, voorzetsels en voornaamwoorden (persoonlijk, bezittelijk, aanwijzend) benoemen.
Op deze manier krijgen ze inzicht in de structuur van zinnen, waardoor het gemakkelijker wordt om de betekenis te achterhalen. Ook het uitbreiden van de woordenschat draagt hieraan bij.

Spelling
Leenwoorden, woorden met 's, woorden met een trema of een koppelteken, allemaal spellingcategorieën die in dit leerjaar worden behandeld.
De werkwoordspelling, waarmee in groep 6 een start is gemaakt, wordt vaak als lastig ervaren.
We leren de kinderen om systematisch te werk te gaan, strategieën en ezelsbruggen te gebruiken om tot de juiste spelling te komen. Leerlingen hoeven dit niet in één jaar onder de knie te krijgen, ook in groep 8 wordt intensief geoefend met werkwoordspelling.

Rekenen
Op het gebied van rekenen is groep 7 een pittig jaar: rekenen met breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen, inhouden en oppervlakten berekenen, schalen lezen, rekenen met snelheden en geldkoersen. En dat met steeds grotere getallen (tot een miljoen) en steeds ingewikkelder sommen. Het zijn opgaven waarvan je de oplossingen zelf ook niet meer zomaar uit je mouw zult schudden. Het hoofdrekenen tot 100 (plus en min) is van groot belang.

Lezen
Leerlingen in groep 7 leren steeds beter om te gaan met strategieën om de betekenis van teksten te doorgronden. Leesstrategieën: het leesdoel bepalen, voorspellen, achtergrondkennis activeren, herstellen, vragen stellen, visualiseren en samenvatten, vormen het gereedschap waarmee teksten worden benaderd.
Ook lezen de leerlingen steeds vaker teksten om er iets van te leren (studerend lezen), een vaardigheid die kinderen in hun verdere schoolloopbaan hard nodig hebben.

Engels
Vanaf groep 7 is Engels een verplicht vak. Het gaat daarbij in eerste instantie vooral om mondelinge communicatie in alledaagse situaties: elkaar groeten, vertellen wie je bent,
wat je hobby's zijn en een praatje over het weer.
Het is de bedoeling dat je kind aan het eind van de basisschool in het Engels een gesprekje kan voeren, bijvoorbeeld op vakantie. Ook leren kinderen eenvoudige Engelse tekstjes lezen en een aantal vaak voorkomende Engelse woorden correct spellen.

De Vreedzame School
In groep 6 hebben de leerlingen voor het eerst kennis gemaakt met De Vreedzame School, een compleet programma voor sociaal-emotioneel leren.
Leerlingen in groep 7 worden langzaam maar zeker wereldwijs. Dat betekent dat ze hetgeen geleerd wordt over conflicten, conflicthantering, samen besluiten nemen, meningen en argumenten leren toepassen in het dagelijks leven maar ook daarbuiten (het nieuws, de wereldvraagstukken).

Blink
Binnen de methode Blink leren we een onderzoekende houding aan te nemen en kritisch te kijken naar de wereld. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur worden geïntegreerd aangeboden. De topografie van Europa staat dit schooljaar centraal.

De entreetoets aan het eind van het schooljaar vormt de opmaat voor groep 8 en het voortgezet onderwijs daarna.

Kortom: een bewogen jaar waarin de leerlingen een enorme groei doormaken!

De leerkrachten van groep 7:

Juf Milly mleerentveld@prisma-scholen.nl Werkdagen: maandagochtend, dinsdagochtend, woensdagochtend, donderdagochtend
Juf Joyce (groep 6/7) jgriep@prisma-scholen.nl Werkdagen: maandag t/m donderdag
Meester Joost (groep 7/8) jdemmers@prisma-scholen.nl Werkdagen: maandag t/m vrijdag
Meester Martijn (groep 6/7) mborn@prisma-scholen.nl Werkdagen: vrijdag