De Vreedzame School

Wat is De Vreedzame School? 

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Promotieonderzoek laat zien dat leerkrachten en directies van deelnemende scholen een significant verschil waarnemen in het schoolklimaat en het gedrag van leerlingen voor en na de invoering van De Vreedzame School. Scholen die al drie jaar of langer met het programma werken zien een afname van het aantal conflicten. Leerlingen gedragen zich rustiger en verantwoordelijker, gaan respectvoller met elkaar om, houden zich beter aan afspraken, hebben minder conflicten, verwoorden zaken beter en zijn beter aanspreekbaar op gedrag.

Concrete voorbeelden op onze school die passen bij De Vreedzame School:

  • De leerlingenraad
  • Takencommissies in alle groepen
  • Bovenbouw leerlingen helpen kleuters bij binnenkomst
  • Buddy’s bij evenementen (oud en jong gekoppeld)
  • Groepsvergaderingen
  • Oud papier ophaalproject in de wijk