Missie en visie

Op de Sint Willibrordusschool bieden wij elke leerling de kans om uit te groeien tot een autonoom, flexibel, creatief persoon, waarbij een balans is tussen welbevinden en prestaties en we de talenten van kinderen maximaal tot ontplooiing brengen.

Ons team is onderzoekend en ontwikkelingsgericht en stimuleert deze houding ook bij onze leerlingen. Wij stimuleren ‘leren in verbondenheid, met jezelf, anderen en de omgeving’. Wij zien het als onze taak om de kinderen voor te bereiden op een maatschappij waarin sociale vaardigheden en burgerschap belangrijk zijn.

De volgende kernwaarden zijn zichtbaar en voelbaar op onze school en richtinggevend voor ons denken en handelen:

verbondenheid, kwaliteit, groei, verantwoordelijkheid, veiligheid, gelijkwaardigheid en balans.

Rekenen en taal (lezen en schrijven)

Het kunnen lezen en rekenen bepaalt in sterke mate het succes op school en in de latere loopbaan. Een juiste focus daarop vergroot ieders kansen.

Hiervoor:

  • zetten we het expliciete directe instructiemodel (EDI) in.
  • maken we kinderen eigenaar van hun eigen leerproces.
  • streven we ernaar alle kinderen de referentiedoelen te laten behalen.
  • wordt de leerstof eigen gemaakt door eigentijdse methodes, cooperatieve werkvormen, internet, excursies, gastlessen, etc.
  • wordt intensief samengewerkt binnen ons IKC tussen primair onderwijs en kinderopvang, met als doel dat uiteindelijk kinderen van 0 – 12 jaar zich kunnen ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving, waar ruimte is om te spelen, leren en genieten.
  • willen wij passend onderwijs bieden aan alle kinderen bij ons op school.

Onderzoekend – en bewegendleren

We willen de intrinsieke onderzoeksdrang van het kind stimuleren om hen voor te bereiden op de snelle veranderingen binnen onze maatschappij.

Leerlingen zijn niet identiek qua leerstijl, intelligentie, ontwikkelingsniveau en sociaal-culturele achtergrond. Onderzoekend leren komt tegemoet aan de uiteenlopende ontwikkelbehoeften van de verschillende leerlingen.

Onze ervaring leert dat onderwijs buiten de klas veel oplevert. De betrokkenheid is groot en de opbrengsten zijn verrassend. Meer ‘buitentijd’ gunnen wij elke leerling. Daarom stimuleren wij het ‘buitenonderwijs’. Door meer en bewust te bewegen, worden er in de hersenen verbindingen gelegd. Deze verbindingen dragen bij aan het versterken van het leer- en werkproces.

We zorgen voor een brede talentontwikkeling bij de kinderen, waarbij de 21ste century skills (samenwerken, kennisconstructie, ICT-gebruik voor leren, probleemoplossend denken, creativiteit en planmatig werken) centraal staan.

Sociale veiligheid/burgerschap

Wij hebben de taak om de kinderen voor te bereiden op een maatschappij waarin sociale vaardigheden en burgerschap belangrijk zijn. De kinderen leren op onze Vreedzame School om op een positieve manier met elkaar om te gaan, democratisch beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer binnen de groep. We werken aan een veilig en sociaal klimaat, waarbij meedoen centraal staat. Dit zorgt ook voor een werkklimaat waarin iedereen tot leren komt.
Kinderen op de Sint Willibrordusschool voelen zich verantwoordelijk voor het algemeen belang: ze zijn initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.

Kwaliteitszorg
Wij werken bij ons op school met de Enigma-aanpak, een aanpak om de kwaliteit van ons onderwijs te borgen en te verbeteren.
Hierbinnen speelt de leraar de belangrijkste rol. Enigma is zo ingericht dat de leraar zijn/haar vakmanschap kan ontwikkelen want goed onderwijs staat of valt bij de kwaliteit van de leraren.

Op de Sint Willibrordusschool richten we ons op:

  • professionalisering van de leerkrachten d.m.v. studiedagen, opleidingen en cursussen;
  • planmatig werken volgens de PDCA-cyclus;
  • systematisch evalueren en analyseren van de kwaliteit en de opbrengsten;
  • structureel evalueren van het leren, het onderwijzen en de leerlingenzorg.