Groep 8

Meester Joost jdemmers@prisma-scholen.nl Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Klik op het fototoestel om de foto's van groep 8 te bekijken. 

https://willibrorduszierikzee.nl/wp-content/uploads/foto-400x360.jpg

Informatie over groep 8.

Een spannend jaar waarin de overgang naar het voortgezet onderwijs centraal staat. Alle stof moet aan het einde van dit schooljaar onder de knie zijn, de leerlingen krijgen een schooladvies, maken de eindtoets (IEP), gaan op kamp en nemen afscheid van zijn vertrouwde wereldje met een musical voor u.

We richtten ons in groep 8 vooral op het verder uitbreiden en automatiseren van de oefenstof. Bij taal en rekenen gaat het om een kleine uitbreiding van de stof, maar vooral ook om extra oefenen van de dingen die in 7 zijn aangeleerd. Werkwoordspelling, ontleden en staartdelingen zijn nu eenmaal zaken die de meeste kinderen niet 1-2-3 beheersen.
Bij aardrijkskunde leren de leerlingen meer over de wereld en bij geschiedenis komen de wereldoorlogen en de tijd erna aanbod. Ook leren ze hoe het land wordt bestuurd.

Veel aandacht gaat in groep 8 naar het klaarstomen voor de brugklas. Dit doen we door het aanbieden van studievaardigheden, we gaan aan de slag met huiswerk plannen (en een agenda gebruiken) en proberen inzicht te geven in de eigen motivatie en vaardigheden. Stukje bij beetje groeien de leerlingen naar een nieuwe fase in het leven.

Lezen om te leren
Net als in groep 7 is er in groep 8 veel ruimte en aandacht voor begrijpend lezen en studerend lezen. We leren de leerlingen onderscheid te maken tussen informatieve en betogende teksten en tussen feiten en meningen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het lezen van tabellen en grafieken bij teksten.

Bij studerend lezen oefenen we met de leerlingen allerlei vaardigheden die helpen om de inhoud van de tekst te onthouden, zoals herlezen, de tekst schematisch weergeven, belangrijke woorden onderstrepen en een uittreksel of een samenvatting maken. Dat zijn hartstikke nuttige vaardigheden, want die helpen ze volgend jaar als het zelfstandig huiswerk moet leren.

Taal en lezen in groep 8
Lezen: toepassen leesstrategieën voor begrijpend lezen als voorspellen, voorkennis gebruiken, vorm en structuur herkennen, signaalwoorden herkennen, tabellen en grafieken lezen. Studerend lezen door middel van herlezen, schematiseren, onderstrepen, aantekeningen maken, uittreksel maken, samenvatten. Voor(drachts)lezen.

Stellen: informatieve, instructieve en betogende teksten schrijven.

Spreken/luisteren: discussiëren, discussie leiden, argumenteren.

Spelling: woorden met een tussen -n, in totaal 4000 woorden correct kunnen spellen.

Grammatica: taalkundig ontleden (zelfstandig naamwoord, werkwoord, bijvoeglijk naamwoord, lidwoord, voegwoord, voorzetsel, persoonlijk/bezittelijk/aanwijzend voornaamwoord); redekundig ontleden (onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, bijwoordelijke bepaling); passieve en actieve zinnen.

Woordenschat: passief 24.000 woorden, actief 15.000 woorden.

Rekenen in groep 8
* Sommen t/m 1.000.000.
* +/- en x/: zowel kolomsgewijs als cijferend berekenen, gebruik rekenmachine.
* Meten: omtrek van een cirkel en middellijn berekenen.
* Hoofdrekenen: + en – tot 100 (of met grotere getallen naar analogie)
* Schattend rekenen: afronden, schatten van sommen met kommagetallen, uitkomst schatten als controle bij rekenen met rekenmachine.

Engels in groep 8
Luisteren/lezen: informatie halen uit eenvoudige gesproken en geschreven teksten.

Spreken: Engels durven spreken, informatie vragen, gesprekje voeren in alledaagse situatie.

Schrijven: enkele eenvoudige, alledaagse, veelvoorkomende woorden kunnen schrijven.

Woordenschat: veelvoorkomende, alledaagse woorden; betekenis en schrijfwijze kunnen opzoeken in woordenboek.

Wereldoriëntatie in groep 8
Geschiedenis: tijdvakken Burgers en stoommachines, Wereldoorlogen en Holocaust, Televisie en computer.

Aardrijkskunde: wereld, zowel topografie, geografie als economie en welvaart.

Biologie en natuur: fotosynthese, voedselkringlopen, bloedsomloop, spijsvertering, voortplanting bij mens en dier.

Techniek: elektriciteit en energie, magnetisme, constructie en materialen.

Godsdienst: aandacht voor christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme, humanisme, vrijheid van geloof, gevolgen van ontkerkelijking.

Verkeer: verkeersregels kennen en toepassen in een redelijk vertrouwde omgeving (theoretisch en praktisch verkeersexamen), oriëntatie op de toekomstige route tussen huis en school.

Mens en maatschappij: democratie, waarden en normen, emancipatie, vrijheid van meningsuiting, discriminatie.

Sociaal-emotionele ontwikkeling in groep 8
Weerbaarheid, motivatie, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, respect voor anderen zijn thema´s die dit jaar aanbod komen.