Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap is meewerken aan goed onderwijs

Medezeggenschapsraden, bestuur en management staan voor hetzelfde belang: kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving voor kinderen en personeel.

Waarom een MR?
Elke school heeft volgens wettelijke richtlijnen een Medezeggenschapsraad (MR). De MR is te vergelijken met een ondernemingsraad in een bedrijf. Via de MR hebben ouders en personeel invloed op het reilen en zeilen van de school.
Door ontwikkelingen in het regeringsbeleid van de afgelopen jaren hebben scholen en schoolbesturen meer vrijheid gekregen om zelf beleid te maken. Deze ontwikkeling stelt nieuwe eisen aan de medezeggenschapsstructuur. Sommige zaken worden op schoolniveau beslist en komen dus automatisch in de MR aan de orde.

Waar krijg ik in de MR dan mee te maken?
Als MR(lid) krijg je te maken met allerlei onderwerpen. Soms krijgen we alleen informatie, maar over bepaalde onderwerpen worden we geacht advies te geven, een besluit te nemen of in te stemmen met een bepaalde aanpak. Voorbeelden zijn formatieplannen, schooltijden, activiteiten, schoolplannen, (vaststelling) ouderbijdrage, ARBO-zaken, sponsoring, enz.
Er zijn ongeveer 6 MR vergaderingen per jaar. Daarnaast vragen we wat vrije tijd voor het doorlezen van stukken die op de vergaderingen behandeld worden. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Dat wil zeggen dat alle vastgestelde notulen te vinden zijn in de MR-map in de gemeenschapsruimte op school. Ook kunnen ouders vergaderingen bijwonen en agendapunten, schriftelijk met toelichting, indienen (zie verderop).
De MR is een afvaardiging van 3 leerkrachten en 3 ouders. De taken van de leden van de MR zijn verdeeld. Er is een voorzitter, een secretaris en er zijn overige leden. De directeur van de school treedt op als gesprekspartner en informant van de MR. Een MR-lid stelt zich voor 4 jaar beschikbaar, waarna er verkiezingen volgen.

MR, heb ik daar ook wat in te zeggen?
De MR vergaderingen worden van tevoren aangekondigd via het ‘Infoblad’. Enkele dagen voor de vergaderingen hangt de agenda ter inzage in de hal van de school. MR vergaderingen zijn in principe openbaar.

Wanneer u als ouder iets wil inbrengen dan kan dat via diverse kanalen:
via het bijwonen van de openbare MR vergadering

  • via de directie (mevr. M. Bazen - De Looff)
  • via een van de teamleden (mevr. Milly Leerentveld, mevr. Jolanda Gouweleeuw of mevr. Susanne Boontje)
  • via een van de ouders (dhr. M van der Veen, dhr. J. van de Zande of mevr. E. Groenendijk)

Dus vraagt u zich iets af, wilt u een thema inbrengen, of wilt u gewoon uw mening kwijt……aarzel niet en doe het via de MR.

De notulen van de MR zien voor iedereen inzichtelijk. Klik hier om de notulen van de MR te lezen.